Ma造szomania.com - Adam Ma造sz & Skoki Narciarskie
 

: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


Wywiad z Andreasem Kuettelem

Andreas KuettelNieustaj?cy optymizm, pogoda ducha, specyficzny spos鏏 okazywania rado?ci – to cechy, kt鏎e wyr?niaj? Andreasa Kuettela. Tylko serwisowi Malyszomania.com, Szwajcar opowiedzia? o polskich kibicach i swoich relacjach z Simonem Ammannem. Rozmowa odby?a si? przy okazji zawod闚 Pucharu ?wiata w lotach narciarskich w czeskim Harrachovie.


Zobacz film z wywiadu z Andreasem Kuettelem


Dobrze si? czujesz na mamucich obiektach?

Andreas Kuettel: Loty narciarskie s? tym, co lubi? najbardziej. ?eby daleko skaka? na skoczniach mamucich, trzeba mie? bardzo du?e do?wiadczenie na tego typu obiektach. Bardzo wiele zale?y od warunk闚 atmosferycznych. Je?li wiatr wieje w plecy, wtedy loty pozbawione s? jakiejkolwiek przyjemno?ci i nie sprawiaj? skoczkom rado?ci. W Harrachovie przez ca?y weekend by?o zbyt wietrznie, co uniemo?liwia?o oddawanie dalekich skok闚 i dobrze si? sta?o, ?e jury zdecydowa?o si? przerwa? konkursy.

W lutym odb?d? si? mistrzostwa ?wiata w lotach, marzysz o medalu tego typu imprezy?

Skocznia mamucia w Oberstdorfie jest jedn? z moich ulubionych. Bardzo lubi? loty narciarskie, wi?c medal mistrzostw ?wiata by?by dla mnie niezwykle istotnym osi?gni?ciem. Do mistrzostw pozosta?o jeszcze troch? czasu, mam wi?c nadziej?, ?e moja forma wzro?nie na tyle, ?ebym m鏬? w??czy? si? do walki o najwy?sze lokaty. Moim celem w tym sezonie jest zdobycie z?otego medalu.

Od obecnego sezonu trenerem szwajcarskiej kadry jest Werner Schuster. Mo?esz por闚na? metody pracy nowego szkoleniowca z poprzednim, Bernim Schoedlerem?

My?l?, ?e nie ma co por闚nywa? tych trener闚, poniewa? s? to dwie r?ne osobowo?ci. Przez 10 lat swojej pracy Werner Schuster zdoby? ogromne do?wiadczenie. To jest dopiero pocz?tek naszej wsp?pracy, i oczywi?cie nie jest ?atwo. W skokach narciarskich liczy si? ka?dy szczeg?. Staramy si? mie? ze sob? jak najlepszy kontakt, wsp鏊nie ci??ko pracujemy dla dobra naszej dru?yny. Bardzo wa?ne jest osi?gni?cie odpowiedniej komunikacji pomi?dzy trenerem a zawodnikami. Nam si? to uda?o, wi?c mo?emy teraz skupi? si? na dopracowaniu szczeg?闚, tak aby wsp鏊ny wysi?ek przyni鏀? nam wszystkim oczekiwane rezultaty.

W grudniu wygra?e? konkurs w Engelbergu, jednak wysokie lokaty przeplatasz cz?sto ze s?abszymi, Twoja forma nie jest jeszcze na tyle stabilna ?eby? m鏬? zwyci??a? seryjnie. Co w takim razie musisz poprawi? ?eby skaka? jeszcze lepiej?

Skoki narciarskie opieraj? si? na technice. Ja w tym momencie nie skacze tak, jak bym tego oczekiwa? i staram si? ci?gle pracowa? nad udoskonaleniem swojej techniki. W niekt鏎ych przypadkach potrzeba bardzo wielu pr鏏 ?eby ta „machina” wreszcie zadzia?a?a. Z drugiej strony kiedy zawodnik seryjnie wygrywa konkursy Pucharu ?wiata, jest zbyt pewny siebie i uwa?a, ?e jego forma jest wystarczaj?ca - mo?e go to zgubi?.

Wiesz, ?e jeste? w Polsce bardzo popularny?

Odczuwam to za ka?dym razem kiedy jestem w Zakopanem, tam kibice naprawd? lubi? skoczk闚.

W Szwajcarii jest podobnie?

W Szwajcarii troch? inaczej podchodzi si? do sportu, kt鏎y uprawiam. Jeszcze sze??-siedem lat temu kiedy by?em studentem, prawie wszyscy ?miali si? ze skoczk闚 narciarskich. Teraz Szwajcarzy szanuj? nasz? ma?? dru?yn? i prac?, kt鏎? wykonujemy. Mog? wi?c by? dumny z tego, ?e uprawiam t? dyscyplin?. Szwajcaria jest ma?ym krajem, jednak wbrew pozorom nie jest ?atwo tam zaistnie?. Je?li skacze si? dobrze i odnosi sukcesy, wtedy zwi?ksza si? zainteresowanie, o swoim dobrym wyst?pie mo?na us?ysze? w wiadomo?ciach. Je?li jednak zajmujesz odleg?e miejsca, wtedy zapominaj? o tobie.

Od kilku lat szwajcarskie skoki wi??? si? tylko z dwoma nazwiskami: Simona Ammanna i twoim. Mo?na zatem wysnu? wniosek, ?e w skoki narciarskie w twoim kraju nie rozwijaj? si?, tak jak powinny. Dlaczego tak jest?

Ka?dy trzynasto- czy czternastoletni letni ch?opiec, kt鏎y zaczyna uprawia? skoki m闚i, ?e ma talent. ?eby by? dobrym skoczkiem, trzeba rzeczywi?cie mie? ponadprzeci?tny talent, jednak to jest dopiero podstawa sukcesu. Pojawiaj? si? m?odzi ch?opcy, jednak jest ich bardzo ma?o. Na sto dzieciak闚, kt鏎e pr鏏uj? skaka?, mo?e dwudziestu rzeczywi?cie jest utalentowanych, z nich zaledwie pi?ciu ma predyspozycje do uprawiania skok闚 na najwy?szym poziomie, a w ostateczno?ci mo?e jeden znajdzie si? na szczycie. W Szwajcarii buduje si? du?o mniejszych obiekt闚, a wi?c powinno pojawia? si? coraz wi?cej m?odych ch?opc闚. ?eby mie? dobr? dru?yn?, potrzebnych jest dziesi?ciu zawodnik闚, a to wymaga czasu.

Nie masz wra?enia, ?e ci?gle pozostajesz w cieniu Ammanna?

Rok czy dwa lata po wygraniu Igrzysk Olimpijskich przez Simona, skaka?em lepiej od niego, jednak m闚i?o si? wtedy nie o mnie, lecz o z?ych skokach Simona. By?o mi przykro, ?e nikt nie zauwa?a mojej dobrej formy. P?niej, kiedy zaj??em trzecie miejsce w ko?cowej klasyfikacji Pucharu ?wiata, inni zawodnicy zacz?li mnie szanowa?. My?l?, ?e ludzie lubi? nasz zesp?, a szczeg鏊nie to jak wsp鏊nie reagujemy na sukcesy.

Jak uk?adaj? si? twoje relacje z Simonem? Jeste?cie przyjaci?mi, czy mo?e bardziej jeste?cie dla siebie rywalami?

Mamy bardzo ma?? dru?yn?, wi?c musimy nap?dza? si? nawzajem i ci??ko trenowa? aby osi?gn?? jak najwy?szy poziom. Zawody s? oczywi?cie pewnym rodzajem rywalizacji, wtedy ka?dy kto staje na starcie jest przeciwnikiem. Bardzo si? ciesz? kiedy Simon skacze daleko, jednak zaraz potem pojawia si? my?l, ?e ja te? chcia?bym zaprezentowa? si? tak samo. Kiedy Simon ko?czy zawody na podium, ja r闚nie? chcia?bym stan?? obok niego. Istotne jest aby w dru?ynie panowa?y normalne relacje, ja szukam przyja?ni poza skoczni?.

Jeste? jednym z najpogodniejszych skoczk闚. Przyjemnie jest patrze? na twoj? rado?? po ka?dym skoku. Wydaje si? wi?c, ?e kiedy Andreas Kuettel u?miecha si?, zara?a swoim optymizmem innych ludzi.

Dzi?kuj? za komplement (?miech). Wiele razy spotka?em si? z opini?, ?e u?miecham si? niezale?nie od tego jak daleko skocz?, a to nie jest prawda. Kiedy skacz? s?abej – potrafi? by? z?y na siebie, i jak ka?dy zawodnik bardzo to prze?ywam. Z drugiej strony, bardzo lubi? weso?ych ludzi, i z takimi staram si? przebywa?. Ale to nie ma ?adnego zwi?zku ze skokami narciarskimi.

Jeste? zawsze bardzo uprzejmy w stosunku do dziennikarzy i kibic闚, a to niezwykle rzadkie nie tylko w?r鏚 skoczk闚, ale tak?e w?r鏚 przedstawicieli innych dyscyplin, kt鏎zy uprawiaj? sport na najwy?szym poziomie. Sk?d si? to bierze?

By? mo?e to pytanie nale?a?oby skierowa? do moich rodzic闚 (?miech). Kiedy staj? na g鏎ze skoczni, musz? by? skoncentrowany tylko na swoim skoku. Jednak przed zawodami, czy po ich zako?czeniu staram si? by? do dyspozycji zar闚no dziennikarzy, jak i kibic闚. Kiedy w Harrachovie pozosta?o 1,5 godziny do rozpocz?cia konkursu, nie siedzia?em w szatni i nie my?la?em o tym jak daleko skocz?. Poszed?em do kibic闚, i w?r鏚 polskich fan闚 ogl?da?em wyst?py zespo?闚 muzycznych. Nie mo?na przesadnie koncentrowa? si? na skokach. Oczywi?cie kiedy zbli?a si? moja kolej, my?l? wy??cznie o skoku, ale trwa to tylko dwie minuty. Czas, kt鏎y pozostaje mo?na przeznaczy? na relaks.

Wiemy ju?, ?e lubisz skaka? w Zakopanem. A co s?dzisz o polskich kibicach?

Polscy kibice s? niesamowici. W czasie zawod闚 s? nie tylko za Adamem Ma?yszem, ale r闚nie? za innymi, maj? wielki szacunek do wszystkich skoczk闚. Niezale?nie od tego jaka jest pogoda, t?umnie przybywaj? na skoczni?. Co odr?nia ich od innych, to skupianie wi?kszej uwagi nie tyle na samych skokach, co na skoczkach. Czasem mam wra?enie, ?e Polacy s? do nas nastawieni zbyt entuzjastycznie. Mo?e wynika to po prostu z popularno?ci skok闚 narciarskich w Polsce. Kiedy polski kibic widzi z bliska jakiego? zawodnika, uwa?a, ?e jest to jego jedyna szansa ?eby zrobi? wsp鏊ne zdj?cia czy wzi?? autograf (?miech). Kiedy jednak musimy im odm闚i?, bo spieszymy si? na trening czy rozgrzewk?, s? troch? na nas ?li.

Co robisz ?eby przed zawodami nie my?le? o skokach?

Kiedy mamy treningi prze zawodami, ci??ko jest znale?? czas na cokolwiek innego poza skokami. Trenujemy na skoczni, w si?owni, analizujemy swoje skoki. Wi?kszo?? zawodnik闚 czyta ksi??ki, s?ucha muzyki, ogl?da telewizj?, filmy DVD, czy gra w karty. Ja osobi?cie nie preferuj? siedzenia w pokoju hotelowym. Lubi? wieczorem gdzie? wyj??, przebywa? z lud?mi.

Co jest w takim razie twoim hobby?

Na pewno nie siedzenie w hotelu (?miech). Bardzo lubi? podr?owa?, uprawia? inne dyscypliny sportu, spotyka? si? z przyjaci?mi. W czasie trwania sezonu kiedy bez przerwy jeste?my w drodze i rzadko bywam w domu, nie mam czasu na oddawanie si? swojemu hobby. Jesieni?, przed rozpocz?ciem sezonu mam na to du?o wi?cej czasu.

Wywiad przeprowadzili redaktorzy serwisu Malyszomania.com - Malwina P?kacz, Janusz Kubasik i Jakub Kr鏊ikowski.

wywiad

wywiad

Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz