Ma造szomania.com - Adam Ma造sz & Skoki Narciarskie
 

: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


Planica

Dane:
Pe?na nazwa: Velikanka
Miasto: Planica
Punkt konstrukcyjny: 185 m
Punkt s?dziowski: 215 m
Rekord: 231 m
Aktualny rekordzista: HAUTAMAEKI Matti
Data rekordu: b.d.
Ilo?? skoczni w mie?cie: 9
Nachylenie progu: 10.5 st.
Wysoko?? progu: 3 m
D?ugo?? rozbiegu: 116.5 m
Nachylenie zeskoku: 33.8 st.
?rednia v na rozbiegu: 103 km/h
Rok konstrukcji: 1934
Pojemno?? stadionu: 20000
Info o Skoczni:

W odleg?ych latach trzydziestych minionego wieku, cho? sporty narciarskie by?y ju? w S?owenii dobrze znane i uprawiane, wszelkie turnieje i zawody znajdowaly si? dopiero w pocz?tkowym stadium rozwoju. Z tego te? powodu kibice, by podziwia? sportow? rywalizacj? i niepokonanych w闚czas Norweg闚, musieli wyje?d?a? na konkursy zagranic?. W?r鏚 nich znajdowali si? generalny sekretarz (dawnego) Jugos?owia?skiego Zwi?zku Sport闚 Zimowych Joso Gorec oraz in?ynier Stanko Bloudek. To w?a?nie oni w 1933 roku wymy?lili ide? uczynienia ze S?owenii mi?dzynarodowej "areny" sportowej, kt鏎ej nieod??cznym elementem by?aby du?a skocznia narciarska. W owym czasie tylko dw鏂h skocz闚 na ?wiecie, Kanadyjczyk Robert Lymbyrne i Norweg Sigmund Rund, moglo si? pochwali? skokami ponad 80 metr闚. Ale ju? wtedy in?ynier Bloudek wierzy?, ?e nied?ugo zawodnicy b?d? w stanie osi?ga? odleglo?ci dlu?sze ni? 100 metr闚...

Jednak pomys? budowy w Planicy gigantycznej skoczni nie spodoba? si? w kraju, a zagranic? spotka? z protestami, szczeg鏊nie zagorza?ymi ze strony FISu. Pomimo tych niesprzyjaj?cych okoliczno?ci prace rozpocz?ly si?: Bloudek wraz do?wiadczonym kostruktorem Ivanem Rozmanem wybrali mo?liwie jak najlepsz? lokalizacj? i zabrali si? do budowy s?ynnej "olbrzymki" podczas gdy Gorec prowadzi? swoist? dyplomatyczn? wojn? o jej uznanie - jak narazie bezskutecznie...

Prace dobieg?y ko?ca w lutym 1934. Pierwszym testem by?y krajowe zawody, kt鏎e odby?y si? ju? 4 lutego. Pod koniec marca tego samego roku mia?y tu miejsce mi?dzynarodowe mistrzostwa z udzia?em najs?ynniejszych skocz闚 norweskich, austriackich i czeskich. 25 marca Birger Ruud skokiem na 92 metry ustanowi? nowy rekord ?wiata! Nast?pnego dnia gazety pisa?y o "bajce kt鏎a sta?a si? rzeczywisto?ci?"...

Wystarczy? rok aby ten w闚czas imponuj?cy wyczyn sta? si? tylko histori?, a to dzi?ki Reidarowi Andersenowi, kt鏎y skoczy? tu na odleg?o?? 99 metr闚.

Tymczasem sp鏎 mi?dzy s?owe?skimi dzia?aczami a konserwatywnym FISem, kt鏎y za bezpieczne uwa?al skoki na co najwy?ej 70 metr闚 nadal trwa?. Sugestia S?owe?c闚 aby rozbi? dyscyplin? na dwia rodzaje: skoki klasyczne i d?u?sze, zwane lotami, nie zosta?a nawet rozwa?ona. Nawet wstawiennictwo tak wielkiego autorytetu jak Pierre de Coubertin nic tu nie zmieni?o. 4 kwietnia 1935 w s?ynnym przem闚ieniu stwierdzi? on, ?e d??enia do narzucenia ogranicze? w sporcie to utopia, gdy? mi?o?nicy sportu potrzebuj? nieograniczonej wolno?ci. Tym, kt鏎zy s? gotowi ryzykowa? aby bi? ?wiatowe rekordy zadedykowa? ?aci?skie powiedzenie "Citius, Altius, Fortius". Wszystko na pr?no... W pewnym momencie norweska opozycja zagrozi?a nawet Gorecowi zakazem wst?pu na konkursy. Mimo tego jego cel - umo?liwianie oddawania jak najd?u?szych skok闚 - pozosta? niezmienny.

15 marca 1936 na skoczni w Planicy Austriak Sepp Dradl poszybowa? w "drugie stulecie historii skok闚 narciarskich". By? pierwszym cz?owiekiem kt鏎y odda? ponad stumetrowy skok (dok?adnie 101,5m). Planica odnios?a moralne zwyci?stwo nad FISem w 1938. Na kongresie w Helsinkach Gorec dostarczy? niepodwarzalnych argument闚 co do bezpiecze?stwa skoczni i udowodni?, ?e traktowanie jej jako "czarn? owce" by?o dalece niesprawiedliwe. W ten spos鏏 zawody w Planicy zosta?y oficjalnie zaliczone do kalendarza FIS.

Ostatnie poprzedzaj?ce napa?? niemieck?, odby?y si? w 1941 roku, kiedy to pi?ciokrotnie pada? nowy rekord a ostateczne s?owo nale?a?o do Rudiego Gehringa, kt鏎y poszybowa? na 118 m. Na nast?pny konkurs trzeba by?o czeka? 6 lat. W czasie wojny skocznia zosta?a mocno uszkodzona, tak wi?c konieczne okaza?o si? jej odnowienie.

Tymczasem Boudek kre?li? ju? plany nowej 160 metrowej skoczni. Niestety prac? nad nimi przerwa?a jego ?mier?. Ostatnie zawody na odnowionej "olbrzymce" odby?y si? w 1966. Wtedy ju? by?a ona uwa?ana za skoczni? 120- metrow?. Chwalebnymi nast?pcami Boudka i Rozmana stali si? bracia Gorisek - opracowali plany wspania?ego 190 - metrowego mamuta, kt鏎ym Velikanka jest dzisiaj. Kolejne zmiany w 1994 roku umo?liwi?y przekroczenie 200 metr闚 czego jako pierwszy dokona? Fin Toni Nieminen.

Velikanka tak jak w kazdej chwili swojej historii jest skoczni? modelow?, stanowi?c? wyzwanie dla pragn?cych bi? ?wiatowe rekordy ?mia?k闚... Rokrocznie odbywaj? si? tu zawody P?. Planica jest tak?e miejscem, w kt鏎ym kilkakrotnie rozgrywane by?y MS w lotach narciarskich: 1972(pierwsze w historii), 1979, 1985, 1994, 2004. Las dobrze chroni skoczni? przed wiatrem. To tutaj skoczkowie osi?gaja najwi?ksze odleg?osci, skocznia na kt鏎ej po raz pierwszy w historii oddano skoki na 100, a p?niej 200 metr闚. Miejsce nazywane kolebk? i matk? lot闚 narciarskich, bezskutecznie ubiegalo si? o organizacj? Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006.

W mie?cie znajduje si? klub TSD Planica...
Dane Kontaktowe Klubu:

SD Planica - OK Planica
Ratece 167a, 4283 Ratece-Planica
Tel.: +386 (4) 588 70 60
Fax: +386 (4) 588 70 66

adres email: info@planica.info
strona www: www.planica.info

Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz