Ma造szomania.com - Adam Ma造sz & Skoki Narciarskie
 

: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


Zakopane

Dane:
Pe?na nazwa: Wielka Krokiew
Miasto: Zakopane
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Punkt s?dziowski: 134 m
Rekord: 140 m
Aktualny rekordzista: HANNAWALD Sven
Data rekordu: 2003-01-18
Ilo?? skoczni w mie?cie: 5
Nachylenie progu: 10.5 st.
Wysoko?? progu: 3 m
D?ugo?? rozbiegu: 91 m
Nachylenie zeskoku: 35 st.
?rednia v na rozbiegu: 92 km/h
Rok konstrukcji: 1925
Pojemno?? stadionu: 40
Info o Skoczni:

Skocznia w Zakopanem nie jest najstarszym tego typu obiektem w Polsce. Jej poprzedniczk? by?a skocznia w Dolinie Jaworzynki. W pewnym momencie odleg?o?ci jakie mo?na by?o na niej osi?ga? (poni?ej 40m) przesta?y dor闚nywa? mo?liwo?ciom, kt鏎e ni鏀? szybki rozw鎩 dyscypliny. Wtedy te? zawi?zano towarzystwo "Park Sportowy", kt鏎e zaincjowa?o budow? Wielkiej Krokwi. Jej projekt powsta? ju? rok wcze?niej. Mia?a by? jednym z obiekt闚 wchodz?cych w sk?ad znajduj?cego si? w rejonie szczytu Krokiew Parku Sportowego i pozwala? na skoki powy?ej 40m. Jeszcze jeden aspekt wywy?sza? now? skoczni? od starej, jaworzy?skiej - lokalizacja. Na miejsce jej budowy wybrano p?nocny stok szczytu Krokiew - teren wydzier?awiony na okres 50 lat na bardzo korzystnych warunkach od hrabiego W?adys?awa Zamoyskiego. Plan og鏊ny skoczni wykona? Karol Stryje?ski (to on by? pomys?odawc? budowy PS oraz jego g?闚nym architektem), a techniczny Szwed Sellstroem. M闚i?o si? g?o?no o jej bezpiecze?stwie i nowoczesno?ci. Jednak prace nie mog?y by? prowadzone z zaplanowan? szybko?ci? z powodu niewystarczaj?cych nak?ad闚 pieni??nych (z inicjatywy Stryje?skiego ch?tni mogli nawet kupowa? udzia?y na budowe). Du?? rol? w pracach budowlanych odegra?o wojsko. Znaczna ich wi?kszo?? zosta?a zrobiona przed ko?cem 1924, jednak ostatecznie wyko?czony obiekt o rozbiegu d?ugo?ci 78m, zeskoku d?ugo?ci 114m oraz nachyleniu progu 38 st. oddano do u?ytku w pod koniec stycznia 1925 roku. Uroczysta inauguracja po??czona z konkursem skok闚 mia?a miejsce 22 marca. Pierwszym zwyci?zc? i rekordzist? Wielkiej Skoczni zosta? Stanis?aw G?sienica- Sieczka (30, 36m), za nim uplasowali si? kolejno Henryk Mckenbrunn (32, 29m) i Aleksander Rozmus( 29,5 i 33m).

Pierwszy rekord nie by? zachwycaj?cy jak na tamte czasy (taki sam jak rekord znacznie przecie? mniejszej i mniej nowoczesnej skoczni jaworzy?skiej)i nie uleg? zmianie w czasie kolejnego konkursu (kt鏎y odby? si? tu 16 i 17 stycznia 1926 roku w ramach Mistrzostw Zakopanego)- z powodu niedostatku ?niegu rozbieg by? skr鏂ony o po?ow?. Mimo tego Stanis?aw G?sienica "Sieczka" skoczy? na odleg?o?? a? 34,5m. Jednak pierwsze miejsce zaj?? Norweg Wilhelm Stolpe, trener - amator, kt鏎y szkoli? w sezonie skoczk闚 z zakopia?skiego klubu. Ju? kilka dni p?niej, 24 stycznia, podczas konkursu Tadeusz Zydel ustanowi? nowy rekord - 40,5m - i od tej pory posypa?a si? lawina coraz lepszych wynik闚 uzyskiwanych na Wielkiej Krokwi, kt鏎a by?a wtedy kilkakrotnie przebudowywana a prasa raz po raz pisa?a o du?ych mo?liwo?ciach jakie ona daje.

Specjalnie na odbywaj?ce si? tu w 1929 Mistrzostwa ?wiata w Narciarstwie Klasycznym (co by?o wielkim wydarzeniem) zmieniono nieco rozbieg, zeskok (na kt鏎ym wybudowano trybuny), profil skoczni, postawiono te? lo?? s?dziowsk?. Zmagania skoczk闚, w temperaturze minus 30 stopni, ?ledzi?o oko?o 10 000 widz闚. W 1932 roku zmar? ojciec Wielkiej Krokwi, Karol Stryje?ski. Od tej pory, a? do 1989 roku, skocznia nosi?a jego imi?.

Wielka Krokiew jeszcze dwukrotnie go?ci?a tak du?? imprez? sportow? jak M? - w 1939 i 1962 roku. W obu przypadkach z powodu braku ?niegu trzeba go by?o zwozi? spoza Zakopanego - przed ostatnimi mistrzostwami jak si? okaza?o bezcelowo, gdy? na kilka dni przed zawodami spad? obfity ?nieg, kt鏎y musia? zosta? usuni?ty przez spychacze i ludzi na nartach. W dniu konkursu ustanowiono 2 rekordy- ilo?ci przyby?ych widz闚( ponad 120 000! , do dzi? nie pobity) oraz d?ugo?ci skoku (103 m Helmuta Recknagela).

Pierwszy konkurs w ramach Pucharu ?wiata odby?y si? tu w 1980 roku, w obecno?ci 40 000 widz闚. W 1989 roku Rada Narodowa Zakopanego zmieni?a patrona skoczni - zosta? nim Stanis?aw Marusarz, zwany "kr鏊em Wielkiej Krokwi". Ostatnii konkurs P? mia? miejsce w sezonie 1998/99. W nast?pnym roku Wielka Krokiew straci?a homologacj? a zawody na niej odbywane wypad?y z kalendarza FIS. Ostatnia zosta?a przyznana na posiedzeniu w Harrachovie pod warunkiem przebudowy skoczni, ??cznie ze zmian? starej wie?y s?dziowskiej. Prace rozpocz?to 3 sierpnia 2000 roku, a wi?kszo?? zako?czono ju? 4 miesi?ce p?niej. Koszt prac wyni鏀? 2,2mln PLN. Opr鏂z zmiany parametr闚 (przesuni?cie punktu konstrukcyjnego, zmiana k?tu nachylenia progu i zeskoku, skr鏂enie zeskoku, zmniejszenie nachylenia wybiegu skoczni z 7 do 0 st.) przebudowano sie? kanalizacji burzowej oraz wykonano drena? na zeskoku i wybiegu.

W mie?cie znajduje si? klub TS Wis?a Zakopane. Las dobrze chroni skoczni? przed wiatrem...
Dane Kontaktowe Klubu:

ul. Bronis?awa Czecha 1b
34-500 Zakopane
Tel.: +48 (18) 20 153 08
Fax: +48 (18) 20 125 88

adres email: tzn@tatrynet.pl
strona www: www.worldcupzakopane2004.pl

Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz