: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


Wywiad z Jernejem Damjanem

14.02.2008 godz.: 10:40 [Redakcja]

Jernej Damjan to dru?ynowy br?zowy medalista Mistrzostw ?wiata z 2005 roku w Oberstdorfie. Aktualnie jest najlepszy ze S?owe?c闚 i zajmuje 12. miejsce w Pucharze ?wiata. 23-letni skoczek z Ljubljany zgodzi? si? opowiedzie? Malyszomania.com swoich pocz?tkach na skoczni i najwi?kszych sportowych marzeniach.
o Rozmowa mia?a miejsce w Libercu, po udanych dla niego zawodach, w kt鏎ych zaj?? sz鏀te i dziesi?te miejsce.

Jeste? zadowolony z wynik闚 osi?gni?tych w Libercu?
Jernej Damjan: Drugi skok w pi?tkowym konkursie by? perfekcyjny. W sobot? by?o trudniej, poniewa? nie mia?em szcz??cia do wiatru. Jednak pozycje, kt鏎e zaj??em napawaj? optymizmem.

Skocznia Jested jest dla Ciebie szcz??liwa. To tutaj cztery lata temu zdoby?e? pierwsze punkty w Pucharze ?wiata.
Liberec jest fajnym miejscem, sama skocznia jest trudna technicznie. Osobi?cie preferuj? troch? inne obiekty, jednak skacze mi si? tutaj bardzo dobrze.

Jak ocenisz pierwsz? po?ow? sezonu i swoj? aktualn? form??
Jestem bardzo zadowolony ze swoich skok闚. To jest drugi sezon, kiedy wyst?puj? praktycznie we wszystkich konkursach jakie znajduj? si? w pucharowym kalendarzu. Trzykrotnie zajmowa?em trzecie miejsce po pierwszej serii, jednak nie udawa?o mi si? utrzyma? tych pozycji. Na tym polegaj? skoki narciarskie, s? wzloty i upadki.

Dwa razy stawa?e? na podium w konkursach Pucharu ?wiata i trzy razy w Letniej Grand Prix. Czy to nie jest za ma?o dla utalentowanego i ambitnego skoczka jakim jeste? Ty?
Jestem dumny, ?e mog?em dwa razy stan?? na najni?szym stopniu podium w Pucharze ?wiata w poprzednim roku. Szczeg鏊nie podczas Mistrzostw ?wiata w Oberstdorfie w 2005 roku skaka?em bardzo dobrze. Jestem jeszcze m?odym zawodnikiem i ci?gle czekam na t? najwy?sz? form?. Nie poddaj? si? i mam nadziej?, ?e ju? nied?ugo uda mi si? osi?gn?? wymarzon? dyspozycj?.
S?owenia zdoby?a dwa br?zowe medale na Igrzyskach Olimpijskich w Salt Lake City i Mistrzostwach ?wiata w Oberstdorfie. Mo?na by?o przypuszcza?, ?e rodzi si? nowa silna dru?yna.

Jednak w nast?pnych sezonach nie potwierdzili?cie swojej pozycji, dlaczego?
Nie wiem dlaczego tak si? dzieje. W?a?ciwie robimy wszystko tak samo jak wtedy, gdy zdobywali?my medale. Bardzo ci??ko jest dor闚na? innym ekipom, kt鏎e pracuj? ze sob? od d?u?szego czasu, to w?a?ciwie niemo?liwe. Wszystkie dru?yny maj? teraz do?wiadczonych zawodnik闚. Ja mam osobny program i trenuj? na w?asn? r?k?. By? mo?e trenerzy inaczej prowadz? pozosta?ych zawodnik闚. Chcia?bym ca?y czas trenowa? tak jak teraz, poniewa? osi?gn? dobr? form? tylko wtedy gdy ?wicz? sam.

Jeste? zadowolony z pracy z nowym trenerem?
Jestem bardzo zadowolony, Ari-Pekka Nikkola jest naprawd? dobrym trenerem. Uwa?am jednak, ?e jest du?o „dziur” w s?owe?skim systemie szkolenia. Mamy teraz nowego dyrektora sportowego i wszystko idzie w dobrym kierunku. Mam nadziej?, ?e wkr鏒ce b?dziemy mie? siln? dru?yn?, w?a?nie tego potrzebuj? s?owe?skie skoki.

Co jest wed?ug Ciebie przyczyn? doskona?ej formy Austriak闚? Przed rozpocz?ciem sezonu du?o m闚i?o si? o ich zgrupowaniu w Egipcie.

Nie wiem co robi? Austriacy, skupiamy si? tylko na sobie. My?l?, ?e Austriacy s? w tak dobrej formie poniewa? maj? w?asny system szkolenia, kt鏎emu s? wierni i nie rozgl?daj? si? w poszukiwaniu nowych pomys?闚 u innych. To jest najlepsze co mo?na zrobi?.

Z pewno?ci? pami?tasz marzec ubieg?ego roku kiedy to zaj??e? trzecie miejsce na swojej skoczni w Planicy. Lubisz loty narciarskie?
Ostatnio w Harachovie by?y bardzo ci??kie warunki atmosferyczne. Po raz pierwszy o d?u?szego czasu naprawd? si? ba?em. Na tamtej skoczni jeszcze nigdy nie skaka?em i by?a mg?a, lec?c nic nie widzia?em. Pomimo tego lubi? loty i mam nadziej?, ?e podczas Mistrzostw ?wiata w Oberstdorie b?dzie sprzyjaj?ca pogoda.

Jak oceniasz swoje szanse przed Mistrzostwami ?wiata?
W skokach narciarskich wszystko jest mo?liwe. Szczeg鏊nie teraz, kiedy wiatr ma tak du?y wp?yw na wyniki. Nawet kiedy jeste? w najwy?szej formie, przy niekorzystnym wietrze mo?esz spa?? na bule. Mam nadziej?, ?e uda mi si? utrzyma? form? do Oberstdorfu. Oczywi?cie postaram si? skoczy? jak najlepiej i zobaczymy co si? wydarzy.

Dlaczego zdecydowa?e? si? uprawia? skoki narciarskie?
Tak naprawd? to nie wiem. Od dzieci?stwa bardzo lubi?em sport. M鎩 brat zacz?? skaka? przede mn?. Nie mia?em wtedy co robi?, wi?c postanowi?em spr鏏owa? swoich si? w skokach i tak ju? zosta?o.

Pami?tasz jak zaczyna?e? swoj? przygod? ze skokami?
Nie pami?tam swojego pierwszego skoku. Wiem, ?e mia?em wtedy ponad dziesi?? lat, i by?o to du?o jak na skoczka. Na pocz?tku klub nie chcia? mnie przyj?? twierdz?c, ?e jestem za stary. Przez rok wraz z m?odszymi ch?opcami by?em jedynie przedskoczkiem. By?o du?o zabawy.

Tw鎩 brat Anze r闚nie? skacze profesjonalnie. Jak uk?adaj? si? wasze stosunki? Mo?na powiedzie?, ?e jeste?cie dla siebie rywalami?
Jeszcze nie ale mam nadziej?, ?e wkr鏒ce b?dziemy. W tej chwili rywalizacja nie jest najwa?niejsza. Staram si? pom鏂 mu, ?eby zbli?y? si? do mojego poziomu. W poprzednich latach mia? wiele problem闚 ze zdrowiem, cz?sto przytrafia?y mu si? kontuzje. Przez ca?e lato nie trenowa?, zacz?? skaka? dopiero w pa?dzierniku. Je?li b?dzie mu dane ca?y rok normalnie trenowa?, to na pewno poka?e na co go sta?.

Jeste? jednym z najni?szych skoczk闚, jakie s? zalety i wady niskiego wzrostu?
Zalety? Mo?esz ?atwiej si? zrelaksowa? przed skokiem, poniewa? potrzebujesz mniejszej przestrzeni. Nie s?dz?, ?eby wzrost by? w tej chwili wa?ny. W poprzednich latach narty by?y d?u?sze dla wy?szych zawodnik闚, teraz s? kr鏒sze. Nie widz? ?adnych wad.

Skoki narciarskie s? popularne w twoim kraju?
S?owe?cy s? zupe?nie inni ni? Polacy. Kiedy przyje?d?am do Polski to wydaje mi si?, ?e zna mnie wi?cej ludzi ni? w moim kraju. S?owe?cy nie s? a? tak otwarci. Kiedy widz? kogo? znanego im, pokazuj? palcem i szepcz? ale nie zagaduj?, tak jak to bywa w Polsce. Jedynym krajem, gdzie ludzie znaj? mnie tak jak w S?owenii, jest Polska. Konkursy w Zakopanem s? jednymi z najlepiej zorganizowanych.

S?owenia ma bardzo siln? reprezentacj? kobiet.
Skoki kobiet s? dosy? m?od? dyscyplin?. Nasza ?e?ska kadra by?a bardzo mocna p? roku temu. To dobrze dla ca?ych skok闚. Warto by by?o zorganizowa? wsp鏊ne konkursy, gdzie kobiety mog?yby rywalizowa? z m??czyznami.

Powiedzia?e?, ?e nauka jest wed?ug Ciebie ?atwiejsza ni? uprawianie skok闚. Studiujesz co??
Zacz??em studiowa? ale teraz wiem, ?e nie da si? pogodzi? sportu z nauk?. Jestem takim cz?owiekiem, kt鏎y nie potrafi robi? kilku rzeczy jednocze?nie, musz? skupi? si? tylko na jednej czynno?ci i po?wi?ci? si? jej w stu procentach. Po zako?czeniu kariery na pewno wr鏂? na studia.

Co jest twoim najwi?kszym marzeniem?

Najwi?ksze marzenie? Chcia?bym oddawa? du?o wi?cej takich skok闚, jak w drugiej serii pierwszego konkursu w Libercu.


Wywiad przeprowadzili: Malwina P?kacz, Janusz Kubasik, Jakub Kr鏊ikowski (Malyszomania.com), Tadeusz Mieczy?ski (Skijumping.pl)


Komentarze

natalia

adam malysz


majster

jernej damjan jest dobry czasami moze nawet wyprzedzic w tabeli generalnej w pucharze swiata adama malysza dla mnie jak by byly zawody w slowenii w planicy to by wygral 1.jernej damjan 2.adam malysz a 3 miejsce simon ammann


+ Dodaj komentarz

Nick:

Tre嗆:

Skr鏒

-06.11.2012, 09:54 - Polacy trenuj? w N...

-06.11.2012, 09:45 - Bilety na P? w Zak...

-06.10.2012, 14:24 - "W?r鏚 Polak闚 zaw...

-12.07.2012, 08:20 - Dodatkowa atrakcja...

-10.06.2012, 11:59 - Blokada Wielkiej K...

-05.06.2012, 10:23 - Ma?ysz nie zasi?dz...

-12.05.2012, 14:17 - Ma?ysz kandydatem ...

-28.02.2012, 19:58 - PK w Wi?le: Manuel...

-28.02.2012, 18:44 - Zniszczo? i Mura?k...

-06.02.2012, 20:22 - Wywiad z Krzysztof...

Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz